[photo]

Burrito Deluxe, 2004. L-r: Jeff "Stick" Davis, Rick Lonow, Sneaky Pete Kleinow, Garth Hudson, Carlton Moody.