[photo]

Garth Hudson, 1968
Photo copyright Elliott Landy